FÆLLES MÅL  

Vi følger de fælles mål for folkeskolen - og arbejder i skolens første leveår på at planlægge, tilrettelægge og beskrive undervisningen ud fra den kombination af fag- og tværfaglig struktur som kendetegner vores hverdag.

EVALUERING

Evaluering sker løbende - 2 årlige skole-hjemsamtaler, elevplaner, læse-test, samt brug af forskellige test- og evalueringsværktøjer i de enkelte fag og forløb. Fremlæggelser, forestillinger og kontakt til omverdenen indgår også som evalueringsformer.

Eleverne og deres arbejde bliver evalueret af lærerne på mange områder. Vi evaluerer via elevplaner, som er lærernes kontinuerlige værktøj til at følge den enkelte elevs udvikling på faglige, sociale og personlige områder. Elevplanen leder frem mod to årlige skole/hjem samtaler. Inden skole/hjem samtalerne har eleven og holdlæreren en elevsamtale, hvor de reflekterer over faglig status, målsætninger og trivsel. Så kan eleven trygt gå til skole/hjem samtale og være forberedt på, hvad samtalen indebærer.

Skolens halvårsopgave afspejler projekt- og temaarbejdsformen. Ved halvårs-opgaven skal eleven selv være drivkraften, og opgaven bliver evalueret både på processen, det faglige indhold, formidlingen og evnen til at inddrage det omgivende samfund. Eleverne slutter opgaven af med at fremlægge i forskellige fora – og eleven får en bedømmelse af sit arbejde med karakter og en udtalelse.

Fra 8. klasse giver skolen karakterer i prøvefag. Skolen afholder terminsprøver/øveprøver fra 8. klasse i udvalgte fag.

Folkeskolens afgangsprøve er forbeholdt de ældste elever på Jelling Friskole (9. klasse). Afgangsprøverne evaluerer eleverne på deres faglige færdigheder i de aktuelle fag. Prøverne afvikles efter ministeriets retningslinjer og foregår efter samme vilkår som i Folkeskolen.

Når skolelivet på Jelling Friskole er slut, får eleven en skoleudtalelse med sig. Den beskriver elevens faglige, sociale og personlige kompetencer. Skoleudtalelsen giver, sammen med karakterbeviset, et helhedsbillede af den verdensborger, som nu tager næste skridt.

OPFØLGNINGSPLAN

 Hvert år. 3.lørdag i januar, afvikles fælles pædagogisk dag med forældre, bestyrelse og personale. Efter mødet i januar 2017 arbejdes der på større gennemsigtighed og øget feedback. Et nyt digitalt værktøj etableres inden sommerferien og skal sikre en bedre platform til deling af information. Ønsket om øget feedback medtænkes i planlægningen af det kommende skoleår.

I foråret (typisk primo april) afvikles pædagogiske dage, hvor den samlede undervisning evalueres. Her udstikkes ligeledes nye tiltag.

For skoleåret 17/18 har vi et klart billede af at den fag-faglige undervisning fungerer godt, og at vi opnår gode resultater (trods mindre timetal). Temaundervisningen leverer gode tværfaglige platforme, og indhold og arbejdsformer bidrager til en alsidig og dynamisk skolehverdag. Afgangsprøverne i maj/juni 2018 bekræftede dette. Rigtig gode resultater og en oplevelse af, at det samlede skoleliv (fag, tema, samlinger, aktiviteter uden for skolen) øger perspektivering og fagligt overblik. Flere censorer kommenterede på netop dette. At vore elever på særlig vis evner at inddrage mange områder og aspekter i deres arbejde.

I det kommende år sætter vi særligt fokus på VAKS (læse-indsats), forsøg med et forløb med Cool Kids (manualbaseret angst-håndtering), fællestime tirsdag, hvor de store og små fortællinger skal have plads, ny klassestruktur med "rene" klasser i 3.-7.klasse og nye koblinger mellem klasserne. Generelt fortsat fokus på læsning gennem særlige forløb, testning og læsebattle

 

AFGANGSPRØVER

Som friskole har vi mulighed for at fravælge folkeskolens afgangsprøve. Når vi alligevel vælger, at prøverne er en naturlig del af vores overbygningstilbud, er det et helt bevidst valg.

Folkeskolens afgangsprøver har de seneste år bevæget sig i en retning, hvor der åbnes op for gruppeprøver og prøver i synopseopgaver. Vores daglige undervisning tager ofte udgangspunkt i netop sådanne metoder, og derfor er prøverne relevante. Samtidig kan vi træne eleverne i at gå til prøve, så det ikke virker fjernt for dem, når de skal videre i det danske uddannelsessystem, der har en stærk tradition omkring prøver/eksamen som test- og evalueringsform. Endelig er der et stærkt samfundsmæssigt fokus på formelle adgangskrav, som afgangsprøven kan sikre.

Vi vil skabe verdensborgere, og der skal vores elever være parate til det videre uddannelsessystem både inden- og udenlands. Afgangsprøverne er en del af vores evalueringsform sammen med halvårs-opgaven. Kombinationen af de to prøver gør, at vi kan sende vore elever ud af niende klasse med en grundig evaluering, der er begrundet karaktermæssigt og skriftligt.