Forældre- og skolekreds

En friskole skal have et bagland for sin skolevirksomhed - et bagland, der definerer og bakker op om friskolens værdigrundlag. På Jelling friskole består baglandet dels af forældre til børn på skolen og dels af andre borgere og interesserede, der gerne vil bakke op om friskolen. Forældrene organiseres automatisk i forældrekredsen og andre interesserede organiseres i skolekredsen. Friskolens bestyrelse sammensættes af medlemmer fra henholdsvis forældre- samt skolekreds.

Et medlemsskab af skolekredsen giver stemmeret til friskolens generalforsamling, der afholdes om foråret. Medlemmer vil automatisk blive inviteret til skolearrangementer i løbet af året og vil kunne følge skolens gang via elektronisk udsendte nyhedsbreve.

Man er automatisk medlem af Forældrekredsen, hvis man har forældremyndigheden over et barn i skolen. Andre voksne omkring barnet f.eks. bonusforældre og bedsteforældre kan via medlemskab af skolekredsen også have direkte indflydelse på friskolens virke. På samme måde kan andre f.eks. borgere i Jelling, der gerne vil bakke op om Jelling Friskoles værdigrundlag, melde sig ind i skolekredsen og således have indflydelse på skolens virke. Kommende forældre kan eventuelt melde sig ind i skolekredsen nu og senere overgå til forældrekredsen, når barnet er startet på skolen.

Man kan melde sig ind i Jelling Friskoles skolekreds ved at skrive en mail til info@jellingfriskole.dk eller ved at få udleveret en tilmeldingsblanket på skolens kontor. Det er for nuværende gratis at melde sig ind i skolekredsen.

I Jelling Friskoles vedtægter står der i §4 om forældrekreds og skolekreds:

"For at have stemmeret ved skolens generalforsamling, skal man enten være medlem af forældrekredsen eller skolekredsen. Man kan kun være medlem i een af kredsene."

Stk. 2:
Forældrekredsen består af forældrene til børn på skole. Forældrenes rettigheder, i medfør af "Lov om friskoler og private grundskoler mv." og denne vedtægt, tilkommer den eller de personer, der har forældremyndighed over eleven og skolen kan anse den, der har eleven i pleje, for bemyndiget til at handle på forældremyndighedens indehavers vegne, dog ikke for så vidt angår spørgsmålet om skolegangens begyndelse og varrighed.

Stk. 3:
Skolekredsen består af personer, som ønsker at bidrage til skolens virke og bagland. Bestyrelsen godkender medlemmerne samt fastsætter kontingent for medlemskab af skolekredsen. Bestyrelsens afgørelse om medlemskab kan indankes for generalforsamlingen såvel af den, bestyrelsen har afslået at optage, som af et eventuelt mindretal i bestyrelsen.