Overbygningen (7.-9.klasse)

På Jelling Friskole skal eleverne have de bedste forudsætninger for at tage de næste skridt ud i verden – båret af nysgerrighed, glæde og kompetencer, og med lyst og evner til at træde ind i nye fællesskaber.

9. klasse markerer overgangen fra grundskole til videre uddannelse. På Jelling Friskole retter vi undervisningen mod folkeskolens afgangsprøver, og vi prioriterer faglighed meget højt. Men faglighed er andet og mere end den faglighed, vi måler ved afgangsprøverne. Faglighed er også evnen til at arbejde med tilegnelse af viden der allerede eksisterer, færdigheder som de ikke nødvendigvis kan sætte ord på endnu og læreprocesser, hvor eleverne er med til at få ny viden til at opstå. Det er vigtigt i undervisningen, at eleverne skal lære at forholde sig til og handle ud fra den viden, de møder i deres dagligdag”.

Eleverne forlader Jelling Friskole med folkeskolens afgangsprøve og en personlig og grundig skoleudtalelse, som beskriver deres faglige, sociale og personlige kompetencer.

Jelling Friskole er fritaget for at afholde prøve i faget kristendomskundskab.

 

STRUKTUR

7.-8. klasse

Aldersintegrerede klasser. Her er der fokus på individuel udvikling og differentieret undervisning. Aldersintegreret fordi eleverne herved udnytter hinandens forskelligheder og ikke fastlåses i relationer. Evaluering både individuelt og fælles.                                                                

Valgfag, tema, innovationsforløb/Edison & Next Level, projektopgave, skoleovertagelse/projektledelse og introduktion til ungdomsuddannelser/UU-vejledning er blandt de særlige begivenheder og tilbud til disse to årgange på Jelling Friskole.

9. klasse

Afgangsklasse – med hovedvægten af timerne som selvstændigt hold. Fortsat fokus på fællesskab og deltagelse i skolens liv. Evaluering både individuelt og fælles.

I Jelling Friskoles afgangsklasse deltager eleverne i valgfag, tema, innovation og projektledelse, afslutningsforløb med blandt andet halvårs-opgave, afgangsprøver, UU-vejledning og skolerejse.

 

FAG OG TEMA                            

Lærerne beskriver fagrækken i årsplaner, og undervisningen forløber i overordnede emner (fx ”Nordirland” i engelsk, eller ”demokrati” i historie/samfundsfag).

I udvalgte tema-forløb indgår overbygningens elever i fælles timer med friskolens øvrige elevhold. I andre temaforløb arbejder eleverne i overbygningen selvstændigt med de overordnede temaer. I tema-arbejdet veksles der mellem praktiske, kreative og boglige arbejdsformer. Temaforløbene i overbygningen er en fortsættelse af de første syv års skolegang med temaer. I 9. klasse runder eleverne det tematiske arbejde af med en halvårsopgave, hvor de fordyber sig i et emne over længere tid.

Halvårs-opgaven

I august præsenteres eleverne i 9. klasse for halvårs-opgaven. Opgaven er en udvidet udgave af friskolens tema-arbejde og den projektopgave, de har lavet i tidligere i deres udskolingsforløb. Opgaven må udarbejdes individuelt eller i grupper.                                                      

Målet med denne store opgave er, at eleverne skal blive gode til at arbejde over længere tid på en selvvalgt opgave. Opgaven giver dem mulighed for at fordybe sig i et interesseområde, og eleverne skal selvstændigt planlægge, udføre og fremlægge opgaven. Eleverne får vejledning på faste vejledningsdage – og de kan selv søge om vejledning.

Opgaven skal have en tydelig problemformulering og have et sigte ud i dagligdagen og i det omgivende samfund.

Eleverne skal søge viden og information, tager kontakt til relevante personer/organisationer og forholder sig kritisk til den viden, de møder.

Opgaven afsluttes skriftligt og med et kreativt produkt. Det kan være en: hjemmeside, informationsfolder, videoproduktion, teaterstykke, teknisk konstruktion eller noget helt andet. Forløbet sluttes af med en fælles udstilling og en mundtlig fremlæggelse (for hele skolen, for forældrene, for eksterne samarbejdspartnere eller i mindre grupper).

Eleverne tildeles en vejleder, der vejleder gennem forløbet, vurderer opgaven på proces, produkt, skriftligt materiale og fremlæggelse med en udtalelse og med karakter.

Valgfag

I Jelling Friskoles overbygning har man to ugentlige timers valgfag. Der er også studiecafe, hvor man kan få hjælp og vejledning med lektier, større opgaver, uddannelsesvejledning mm.

De to valgfagstimer kan have udgangspunkt i boglige fag, praktisk/musiske og kreative fag, eller de kan have karakter af idræt eller friluftsliv. Valgfagene har stor variation i løbet af året. Som elev bliver man præsenteret for mange forskellige indtryk. Valgfag er et obligatorisk fag på Jelling Friskole.

Valgfag kan være kor, billedkunst, filmkendskab, orienteringsløb, ekstra-engelsk, begynderguitar, friluftsliv og meget andet.

 

SKOLEREJSER

Skolerejser er en del af Jelling Friskoles uddannelse til verdensborger. Verdensborgeren uddannes over hele skolens forløb begyndende med de yngste i nærområdet for at skabe en forståelse af, hvad vi kommer af og fra. Som man bliver ældre bliver afstandene større fra skolen og hjemmet og vi afslutter med studieture. Formålet er, at eleverne skaber forståelse for sig selv og omverdenen.

Skolerejserne tjener generelt et undervisningsmæssigt fagligt formål, hvorfor planlægningen af hver enkelt lejrskole sker inden for skolens og klassens målsætninger og årsplaner. Enhver af Jelling Friskoles lejrskoler tjener også et socialt formål, hvor eleverne styrker deres fællesskab og forståelse for hinanden.

Turene bygger på værdigrundlagets tre kerneord: glæde, kompetence og fællesskab

I 9. klasse arrangeres skolerejse til udlandet med det mål, at fremmed sprog og kultur opleves langt fra friskolen. Verdensborgeren møder verden. Udveksling af lærere/elever, skolebesøg og kontakt til virksomheder og kulturinstitutioner er en væsentlig del af rejsen. Den internationale dimension og ”verdensborgeren” indgår som en væsentlig del af fag-timerne i overbygningen før og efter rejsen.

Selve lejrskoleopholdet tilrettelægger lærere og elever i fællesskab. Det er holdlærerens ansvar, at form og indhold stemmer overens.

Det er ønskværdigt, at holdlæreren er fast deltager på lejrskolen, og øvrige skal have tilknytning til klassen. I særlige tilfælde kan holdlærerens rolle overdrages til en anden af holdets lærere. Holdlæreren koordinerer samarbejdet med forældre.

Skolerejsen bliver betalt af eleverne/forældrene og skolen, og der arrangeres aktiviteter og fælles arbejde med det mål at tjene penge til turen.

Turens omkostninger afhænger af destinationen. Forældrebetalingen udgør ca. 2.800 kroner.

Det er et fælles ansvar, at skolerejsen ikke bliver så dyr, at enkelte elever ikke kommer med.

Afgangseleverne formidler oplevelser og erfaringer fra skolerejser til de andre friskoleelever, til samlinger og særlige arrangementer.

 

KRAV TIL IT

Når man starter i 6. klasse på Jelling Friskole, skal man medbringe en computer (PC/mac) eller Chromebook. Det behøver ikke være en computer, der kan spille de nyeste og største spil, men den skal kunne gå på internettet. Vi arbejder på Google Drev og alle elever får en konto hertil. I den daglige undervisning bruger vi computeren til skriftlige opgaver, undervisning på elektroniske platforme etc. Computeren skal også bruges ved de afsluttende prøver i 9. klasse. Derfor er det daglige kendskab en nødvendighed, da der ikke er hjælp at hente i prøvesituationen. Det at kunne benytte en computer er også en væsentlig forudsætning for livet uden for skolen.

Computeren skal altid være fuld funktionsdygtig, hvilket er elevens og forældrenes ansvar.

 

UU-VEJLEDNING

Som elev på Jelling Friskole er man omfattet af vejledning via UU-Vejle. Det betyder, at det ikke er skolens lærere, der giver uddannelsesvejledning, men specielt uddannet personale hos UU-Vejle.

Kollektiv vejledning for alle elever i overbygningen

UU Vejles team ”Uddannelse og Job” forestår den kollektive vejledning om uddannelse og job for alle elever i 7.- 9. klasse.

Den kollektive vejledning omfatter:

· Introduktion til ungdomsuddannelser

· Orientering om uddannelsessystemet

· Orientering om sammenhæng mellem uddannelse og job

· Introduktionskurser i 8. klasse

· Vejledning om udfyldelse af uddannelsesplan

· Vejledning om tilmelding til ungdomsuddannelse via www.optagelse.dk

· Informationsmøder for elever og forældre

· Introduktion til at arbejde med UddannelsesGuiden og til eVejledning

UddannelsesGuiden: www.ug.dk

eVejledning: www.evejledning.dk

Vejledning for elever der er vurderet parate til andre uddannelsesaktiviteter m.v. end gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser

 Ud over den kollektive vejledning tilbydes elever i 8. og 9. klasse, der er vurderet parate til andre uddannelsesaktiviteter m.v. end gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser, gruppe- eller individuelle samtaler samt særligt tilrettelagte vejledningsforløb. Vejledningsforløbene tilrettelægges i samarbejde med den unge, forældre, skolen og UUvejleder. Samtalerne og forløbene skal støtte eleverne i at blive uddannelsesparate samt afklaret i deres valg af ungdomsuddannelse. Det er uddannelsesvejleder Mette Birkkjær Hoeg, der er ansvarlig for vejledningen af denne gruppe elever.

Få flere informationer på UU Vejles hjemmeside: www.uuv.vejle.dk